تزیین غذا می تواند کودک را تشویق به غذا خوردن کند. این کار مخصوصا برای کودکان بدغذا کمک میکند که برای خوردن غذا سر ذوق بیایند. شما می توانید همراه تزیین غذا برای فرزندتان قصه هم بگویید و به این ترتیب فرایند غذا خوردن را برای او تبدیل به یک فعالیت لذت بخش کنید.

در این مطلب نمونه ای از تزیینات غذای یک خانم ژاپنی را می بینید که چقدر هنرمندانه بشقاب های غذا را تزیین کرده است.

تزیین غذای کودک فانتزی جدید

تزیین غذای کودک فانتزی جدید

تزیین غذای کودک فانتزی جدید

تزیین غذای کودک فانتزی جدید

تزیین غذای کودک فانتزی جدید

تزیین غذای کودک فانتزی جدید

تزیین غذای کودک فانتزی جدید

تزیین غذای کودک فانتزی جدید

تزیین غذای کودک فانتزی جدید

تزیین غذای کودک فانتزی جدید