با چوب بستنی های رنگی زیر لیوانی درست کنیم.

وسایل لازم:

1- چوب بستنی رنگی (آموزش چوب بستنی رنگی )

2- چسب چوب (یا چسب مایع معمولی)

برای درست کردن یک زیرلیوانی به 8 عدد چوب بستنی رنگی نیاز دارید. 

مظابق با شکل اول 4 چوب بستنی را روی میز بگذارید. یک فاصله حدودا 1/5 سانتی بین آنها در نظر بگیرید.

4 چوب بستنی بعدی را به ترتیب با چسب روی آنها بچسبانید.

حالا یک زیر لیوانی زیبا دارید.