یکی از وسایل دیگری که می توانید به عنوان مهر از آن استفاده کنید پیچ هست.

این کار بسیار ساده است و تنها به وسایل زیر نیاز دارید.

وسایل لازم:

1- چند عدد پیچ

2- رنگ گواش

3- کاغذ یا پارچه

روش کار خیلی آسان است. فرزند شما باید ته پیچ را داخل رنگ فرو ببرد و بعد آن را روی کاغذ یا پارچه فشار دهد!