وسایل لازم:

1- چنگال یکبار مصرف

2- رنگ گواش

3- پارچه یا مقوا

اینبار یک روش خیلی ساده برای مهر زدن آموزش میدهم که به وسایل زیادی هم نیاز ندارد. تنها چیزی که لازم دارید چنگال و رنگ و کاغذ است.

سر چنگال را از یک طرف (پشت آن) به رنگ آغشته کنید و به کودک یاد دهید که آن را بگیرد و با فشار طرح چنگالی را روی کاغذ منتقل کند.

مانند عکس می توانید از دو جهت افقی و عمودی استفاده کنید.