می دانستید می توانید چوب بستی های رنگی درست کنید؟ 

می توانید هر وقت در خانواده بستی خوردید چوب های بستنی را بشویید و جمع کنید و بعد با رنگ کردن آن ها کاردستی های زیبا درست کنید.

برای درست کردن چوب بستنی های رنگی به وسایل زیر نیاز دارید:

وسایل لازم:

1- چوب بستنی 

2- رنگ جوهری (اکولین) یا آبرنگ

3- لیوان آب

رنگی را که دوست دارید داخل لیوان آب حل کنید. میزان رنگ بستگی به خودتان دارد. اگر می خواهید چوب بستنی ها پر رنگ شود رنگ بیشتری بریزید.

بعد مطابق با شکل چوب بستنی ها را داخل لیوان رنگ بگذارید و منتظر شوید تا کم کم رنگ داخل آنها نفوذ کند. حالا چوب بستنی هایی رنگی دارید که می توانید با آنها کاردستی درست کنید.