دوره رایگان پاستل روغنی:

اگر رمز خود را دریافت کرده اید، برای شروع روی فهرست درس ها کلیک کنید:

درس اول- آموزش سه روش ساده برای کار با پاستل روغنی

درس دوم- یک تمرین ساده برای شروع کار با پاستل روغنی؛ رسم سه مدل درخت فانتزی

درس سوم-ایجاد طیف رنگی گرم با استفاده از روش محو کردن و آموزش مفهوم ضد نور

درس چهارم - ایجاد طیف رنگی سرد با استفاده از روش محو کردن؛ درک مفهوم عمق در نقاشی

درس پنجم - تمرین همنشینی رنگها برای خردسالان

درس ششم- تمرین همنشینی رنگها برای سنین بالاتر

درس هفتم-تمرین نامتقارن و همنیشینی رنگ ها 

درس هشتم- تمرین کشیدن خط خمیده به شکل موج و همنشینی رنگ ها

درس نهم - تمرین دوری و نزدیکی برای خردسالان

درس دهم- تمرین دوری و نزدیکی برای سنین بالاتر

درس یازدهم - استفاده از رنگ سفید کاغذ در نقاشی

درس دوازدهم- لایه لایه رنگ زدن با پاستل روغنی

درس سیزدهم - یک روش چاپ با استفاده از پاستل روغنی

درس چهاردهم - ایجاد زمینه با استفاده از چسب کاغذی و پاستل روغنی

درس پانزدهم - تمرین منظره در شب 

هنوز رمز مطالب را ندارید؟

جهت دریافت رمز عبور دوره،آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.

رمز نهایی برای شما ارسال خواهد شد.